GDPR-ochrana-osobnych-udajov-brand4u

 

 Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobnýchúdajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)je Jana Kubovichová – care4you IČO 48138487  so sídlom na Stavbárskej ulici č. 19/A, Prešov, 08001 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: tel. kontakt 0904554242, e-mailová adresa: care4youstudio@gmail.com.

 

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetkyinformácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamoidentifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnejalebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobnýchúdajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktnéúdajea údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovaniaosobnýchúdajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvymedz iVami a prevádzkovateľom podľa§ 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov)podľa§ 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovanímpre účely poskytovaniapriame homarketingu (najmä pre zasielanieobchodných oznamov a newsletterov) podľa§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovaniaosobnýchúdajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zozmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a  kontakt), poskytnutie osobnýchúdajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza  automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle§ 28 Zákona.

 

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zozmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvnéhovzťahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávaniaosobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávateliaprevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • Podieľajúce sa na dodávaní služieb a tovarov realizácii platieb,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania webu 
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ nemá úmysel odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojímosobnýmúdajompodľa§ 21 Zákona,
 • právo na opravu osobnýchúdajovpodľa§ 22 Zákona, poprípade obmedzeniespracovaniapodľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobnýchúdajovpodľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesťnámietku proti spracovaniupodľa§ 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosťúdajovpodľa§ 26 Zákona,
 1. Ďalejmáte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobnýchúdajov v prípade, že sadomnievate, že boloporušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečení osobnýchúdajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniudátovýchúložísk a úložískosobnýchúdajov v listinnejpodobe
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Objednaním sa na službu potvrdzujete, že ste oboznámený/ás podmienkami ochrany osobnýchúdajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobnýchúdajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.