OBCHODNÉ PODMIENKY dermatokozmetického štúdia care4you

Jana Kubovichová –  care4you

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Dodávateľom tovarov a služieb (ďalej iba produktov) ako aj prevádzkovateľom internetovej stránky je Jana Kubovichová – care4you (ďalej iba „predávajúci“).

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup produktov pri osobnom odbere v prevádzke alebo prostredníctvom internetovej stránky www.care4you.sk a platia medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Kupujúci je fyzická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim v okamihu zaregistrovania jej objednávky prostredníctvom formuláru na internetovej stránke predávajúceho, prostredníctvom objednávky na tel. Č. 0904554242 alebo 0905980148, elektronickej pošty zaslanej na adresu care4youstudio@gmail.com, alebo objednávkou prostredníctvom správy na sociálnych sieťach.

OBJEDNÁVANIE TOVARU / SLUŽBY

 1. Kupujúci objednáva produkt alebo službu predávajúceho telefonicky, pomocou internetového formuláru,  elektronickej pošty alebo prostredníctvom soc. sietí. Na tomto základe sa uzatvára kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prišli.
 3. Potvrdenie prijatia objednávky predávajúci oznámi kupujúcemu telefonicky alebo odpoveďou na mail. Po potvrdení objednávky predávajúcim je táto záväzná pre obe strany.
 4. Ak predávajúci nie je schopný dodržať termín ošetrenia, upozorní na to kupujúceho a to min. v deň ošetrenia.
 5. Kupujúci má právo zmeniť obsah svojej objednávky.
 6. Pri zmene času kupujúcim má kupujúci povinnosť túto skutočnosť oznámiť vopred a to min. 24 hod. pred ošetrením, v opačnom prípade bude kupujúcemu účtovaný jednorázový STORNO poplatok za nedostanenie sa na objednaný čas, a to v sume od 7,5€€ (rezervované 30 min. ošetrenie) do 15€ (rezervované 60 min. ošetrenie).
 7. V prípade meškania kupujúceho na dohodnutý termín mu ošetrenie bude skrátené.

CENY

 1. Všetky ceny uvádzané na internetovej stránke predávajúceho sú konečné, predávajúci nie je platcom DPH.
 2. Kúpna cena je považovaná za zaplatenú po poskytnutí služby (prevzatí tovaru) v prevádzke predávajúceho alebo po prijatí platby prevodom na účet predávajúceho.
 3. Doklad o zaplatení vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.

ZÁLOHA A STORNO PODMIENKY – VIZÁŽ

 1. Dermatokozmetické štúido care4you poskytuje profesionálnu vizáž. Po rezervácii si termínu kupujúceho u predávajúceho je rezervácia považovaná za predbežnú.
 2. Kupujúci je povinný uhradiť zálohu (vo výške 50% zo sumy služby) na vykonanie tejto služby, a to do 2 pracovných dní od jej objednania. Úhrada zálohy za službu je možná v hotovosti – v mieste prevádzky predávajúceho alebo bankovým prevodom v prospech účtu predávajúceho = IBAN: SK83 0200 0000 0035 0749 2554. Záloha je nevratná.
 3. Záloha v prípade storna alebo nedostavenia sa na dohodnutý termín prepadá v prospech predávajúceho.

STORNO PODMIENKY – ZĽAVOMAT

 1. Záväzná rezervácia ošetrení zakúpených prostredníctvom sprostredkovateľa s doménou www.zlavomat.sk je platná až po poskytnutí č. vouchru kupujúcim pracovníčke dermatokozmetického štúdia care4you. Bez čísla vouchru nie je možná objednávka termínu.
 2. Lehota na storno objednávky s možnosťou poskytnutia náhradného termínu ošetrenia je 24 hod. pred plánovaným termínom ošetrenia.
 3. Storno objednávky ošetrení zakúpených cez zľavomat je možné, pričom je kupujúci povinný ohlásiť zmenu termínu 24 hod. pred rezervovaným termínom. V prípade, ak lehotu kupujúci stihol, ošetrenie mu bude vykonané v iný, dohodnutý termín.
 4. V prípade storna po lehote (24 hod. pred objednaným termínom) bude voucher predávajúcim uplatnený a kupujúci stráca právo na ošetrenie. V prípade záujmu o vykonanie ošetrenia je v tomto prípade nutné zakúpenie nového vouchru.

STORNO PODMIENKY – OSTATNÉ

 1.  Kupujúci si vykonaním objednávky (telefonicky, mailom alebo cez soc. siete Instagram a Facebook) záväzne rezervuje termín.

2. Predávajúci upozorní kupujúceho na STORNO poplatok pri objednávke. Predávajúci tak vykoná počas príjmania objednávky (telefonicky, osobne) ako aj odoslaním správy (SMS alebo cez soc. sieť) po skončení hovoru.

3. V prípade ak sa kupujúci na rezervovaný termín nedostaví, bude mu účtovaný STORNO poplatok. Tento poplatok môže kupujúci uhradiť pri najbližšej návšteve salónu. Ak kupujúci nenavštívi salón do 14 dní od nedostavenia sa na termín, predávajúci zašle kupujúcemu výzvu na platbu STORNO poplatku v prospech bank. účtu predávajúceho.

4. Výška STORNO poplatku je 15€ za každú hodinu rezervovaného času.

5. Lehota na STORNO rezervovaného termínu je 24 hod. pred termínom objednaného termínu ošetrenia.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 1. Výsledok poskytnutej služby a produkt samotný si musí zákazník vizuálne skontrolovať IHNEĎ po prevzatí. V prípade služby bielenia zubov je lehota reklamácie 24 hod. po vykonaní ošetrenia.
 2. Ak je obal produktu poškodený zákazník má nárok tovar neprebrať. Ak je tovar poškodený aj napriek tomu, že obal poškodený nebol, zákazník musí nahlásiť toto poškodenie predávajúcemu a ďalej tovar nepoužívať.
 3. Na uplatnenie reklamácie je kupujúci povinný poslať písomne e-mailom žiadosť o reklamáciu a uviesť dôvod reklamácie. Ak bolo poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim, najmä poškodením výrobku nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, je kupujúci povinný nahradiť náklady spojené s reklamáciou predávajúcemu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že od kupujúceho bude požadovať len údaje, ktoré výlučne slúžia pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 2. Kupujúci vyhlasuje svoj súhlas v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pre činnosti predávajúceho a spracoval ich vo svojich finančných systémoch.
 3. Predávajúci sa zaväzuje, že s osobnými údajmi od kupujúceho bude zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje kupujúci predávajúcemu na dobu neurčitú.
 4. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí s posielaním informačných e-mailov, ktoré súvisia so službami a produktmi ktoré ponúka predávajúci.
 5. Predávajúci sa zaväzuje, že na základe písomnej žiadosti kupujúceho, vymaže jeho osobné údaje zo svojej databázy a zruší zasielanie informačných e-mailov kedykoľvek o to kupujúci požiada písomne alebo e-mailom.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese care4youstudio@gmail.com alebo na telefónnom čísle: 0904 554 242.